นโยบายเศรษฐกิจสำหรับคนไทย

ข่าวสังคมไทย

สำหรับผมนโยบายเศรษฐกิจจะต้องทำให้คนส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ดีกินดี ไม่ได้นึกถึง “ประเทศ” ก่อน แต่นึกถึง “คน” ก่อน

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2564 ประเมินว่า ปี 2564 ประชากรไทยลดลงเกือบ 20,000 คน เพราะเด็กเกิดใหม่มีน้อยกว่าคนที่ตายไป ในอนาคตอีกประมาณ 20 ปีข้างหน้า (ปี 2583) ประชากรไทยจะมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

ข่าวสังคมไทย

1.ประชากรไทยจะลดลงจาก 66.5 ล้านคน เหลือ 65 ล้านคน

2.ประชากรอายุ 0-14 ปี ลดลงจาก 11.2 ล้านคน เหลือเพียง 8.4 ล้านคน (ลดลง 2.8 ล้านคน)

3.ประชากรอายุ 15-59 ปี ลดลงจาก 43.2 ล้านคน เหลือ 36.5 ล้านคน (ลดลง 6.7 ล้านคน)

4.ประชากรสูงอายุ (60 ปี+) เพิ่มขึ้นจาก 12.5 ล้านคน เป็น 20.5 ล้านคน (เพิ่มขึ้น 8.0 ล้านคน)

5.สัดส่วนกลุ่มวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุ ลดลงจาก 3.5 คนต่อ 1 คน มาเป็น 1.8 คนต่อ 1 คน

จะเห็นได้ว่าประชากรไทยแก่ตัวลงอย่างรวดเร็ว แปลว่ากลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวนจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4% ต่อปี (กลุ่มผู้สูงอายุ 80 ปี เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7% ต่อปี)

ดังนั้น โจทย์สำคัญคือภาระในการดูแลผู้สูงอายุให้สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงอย่างยืนยาวที่สุด เพื่อให้สามารถทำงาน เพิ่มปริมาณการผลิตสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจต่อไปได้อีกนานๆ